храм в еврейских источниках

Думал ли Адриан восстановить Храм? (Мидраш)

Источник: Берешит Раба 64:10.
בימי רבי יהושע בן חנניה גזרה מלכות הרשעה שיבנה בית המקדש הושיבו פפוס ולוליאנוס טרפיזין מעכו עד אנטוכיא והיו מספקין לעולי גולה כסף וזהב וכל צרכם.
Во времена рабби Йегошуа бен Хананьи власти постановили, что будет отстроен Храм. Папос и Лулиан поставили столы от Акко до Антиохии и обеспечивали [всех] прибывавших из диаспоры. 
אזלין אלין כותאי ואמרין ידיע להוי למלכא דהדין קרתא מרדתא תתבנא ושוריא ישתכללון מנדה בלו והלך לא יתנון מנדה זו מדת הארץ בלו זו פרובגירון והלך אנגרוטינה.
Пошли самаритяне и сказали [императору]: «Да будет известно ныне царю, что если будет построен этот город и возведены крепостные стены, то налогов, подати подушной и дани они платить не будут». (Эзра 4:13) «Налоги» – это поземельный налог, «подать» – это подушный налог, «дань» – это пошлина.
ואמר להון מה נעביד וגזרית אמרין ליה שלח ואמר להון או ישנון יתיה מאתריה או יוספון עליה חמש אמין או יפצרון מיניה חמש אמין מן גרמיהון אנון חזרין בהון
Сказал он им: «А что делать, коли я повелел?» Сказали ему [самаритяне]: «Пошли и скажи им, что либо изменили место [Храма], либо добавили к нему пять локтей, либо убавили пять локтей – и они сами откажутся от этого.

 

והוון קהליא מצתין בהדא בקעתא דבית רמון כיון דאתון כתיבא שרון בכיין בעיין לממרד על מלכותא
И собирались толпы [евреев] в долине Бейт-Римон. Когда же дошли те письма, заплакали они и хотели восстать против [Римского] царства. 

 

אמרין יעול חד בר נש חכימא וישדך צבורא אמרין יעול ר’ יהושע בן חנניא דהוא אסכולוסטקיא דאורייתא עאל ודרש ארי טרף טרף ועמד עצם בגרונו אמר כל דאתי מפיק ליה אנא יהיב ליה אגריה אתא הדין קורא מיצראה דמקוריה אריך יהיב מקוריה ואפקיה אמר ליה הב לי אגרי א»ל זיל תהא מלגלג ואומר דעילת לפומא דאריה בשלם ונפקת בשלם כך דיינו שנכנסנו לאומה זו
שלום ויצאנו בשלום.

Сказали [мудрецы]: 
— Пусть придет какой-нбудь мудрый человек и успокоит народ! 
Скаазали:
— Пусть придет рабби Йегошуа бен Хананья, ведь он учен в Торе.
Пришел он и стал проповедовать:
— Лев загрыз дичь, и встала у него кость в горле. Сказал он: всякому, кто придет и вынет у меня [кость], я дам награду! Пришел тот египетский журавль, у которого длинный клюв, засунул свой клюв [в горло льву] и вытащил [кость]. Сказал [журавль льву]: — Дай мне мою награду! Сказал ему [лев]: — Иди и хвастай, что залез ты в пасть ко льву с миром, и вышел с миром. Так, довольно нам, чтобы мы пришли [под власть] этого народа с миром и вышли бы с миром.

***

Итак, мидраш описывает еще одну попытку восстановления Храма, по крайней мере на уровне намерений. Раби Йегошуа бен Хананья застал еще Храм и прожил долгую жизнь (возглавлял ешиву в Пекиине). Но сколько именно он прожил? Когда могли случится описанные события?
Многие историки связывают их с путешествием императора Адриана на Ближний Восток в 130 г.
Так, римский историк Дион Кассий пишет (Римская история LXIX: 12), что в ходе этого путешествия он посетил Иерусалим и на месте снесенного до основания города основал новый, назвав его Элия Капитолина, а на месте Храма построил храм Юпитера. И далее он объясняет, что восстание Бар-Кохбы было вызвано этим строительством.
Однако, в это время раби Йегошуа должно было бы быть около 90 лет, поскольку мы знаем, что он успел послужить в Храме (он был левит).
Папус и Лулиан — рассказ о двух этих братьях и их мученической смерти известен нам из нескольких источников. Однако есть сомнения относительно того, когда именно они жили и погибли.   
Что же касается долины Бейт-Римон, где собрались евреи, мечтавшие начать восстанавливать Храм, то есть несколько версий идентификации это места, наиболее убедительной версией представляется следующая: окрестности деревни Раммун к востоку от Рамаллы. Место это упоминается в источниках неоднократно. На фото: деревня Раммун в начале XX в, источник
Источник перевода: Мидраш раба (Великий мидраш). Пер. с иврита Я. Синичкина и А. Членовой, под. ред. Р. Кипервассера. М. – Книжники/Лехаим. Т.1 – 2012, Т.2. – 2014
С разрешения редакции издательства.

Наши мероприятия

Наши книги

Если вы хотите получать информацию о наших мероприятиях на ватсап, присоединяйтесь к группе Место Встречи. В этой группе только администратор может отправлять сообщения, вы будете получать их не чаще, чем два раза в неделю. Присоединиться к ватсап-группе можно по этой ссылке: Ватсап-группа Место Встречи.