храм в еврейских источниках

Радбаз, респонса 691

שו»ת רתב»ז כרך 2 סימן תרצ»א (691)
שאלה:
שאלת ממני אודיעך דעתי אם מותר ליכנס לעליות הבנויות סביב לבית המקדש שהן בולטות לתוך המקדש על גבי זיזין וגזוזטראות, לפי שראית שנהגו בזה היתר ואין מוחה בידם.
תשובה:
דע, שלא כל העליות שוות ולא כל הרוחות שוות, וצריך אומד יפה לראות אי זו מותרות ואי זו אסורה. וזה, כי הדבר ברור שתחת הכיפה שם אבן השתיה בלי ספק הנקרא אצלם אלסכרא.
ואם תאמר דהא תנן: «אבן היתה שם מימות נביאים הראשונים ושתיה שמה, גבוהה מעל הארץ ג’ אצבעות ועליה הארון נתון», ועתה שאלנו את פיהם ואמרו שהיא גבוהה מקרקעית הכיפה ג’ קומות, ואנו רואין מבחוץ שעולים לכיפה במדרגות הרבה.
כבר כתבתי על זה בתשובה, שקרקעית הבית חפרו אותו כמה פעמים לגלות היסודות, ולכן הוא נמוך הרבה ממה שהיה מקודם. תדע, דהא תנן בכמה דוכתי שהר הבית היה גבוה מירושלם, והשתא הדבר הוא להפך.
עוד אמרו העכו»ם שיש תחת הכיפה מערה, ושהמלכים הראשונים רצו לדעת מה היה שם ושלשלו בני אדם לתוכה ומתו, וסגרו אותה ומלאוה עפר, עד היום הזה אין אדם יודע מה יש שם.
וקרוב אצלי שנאמר להם או שמעו שהארון גנוז שמה, ולפיכך היו חופרים (אלו) [אולי] ימצאו אותו, ולכן הושפל קרקעית הבית ונתגלה אבן השתיה. גם שמעתי שהמלכים שעברו חפרו שם למצוא יסוד האבן הזאת ולא מצאו.
מכל מקום אין ספק כי האבן הזאת אשר תחת הכיפה, היא אבן השתיה אשר עליה היה הארון בבית קדש הקדשים לצד מערב.
הילכך מי שעולה בעליות אשר לרוח מערב, או הנכנס לראות מהפתח אשר לצד מערב, צריך לשער שיהיה בינו לבין הכיפה יותר מאחד עשר אמה, שכך היה בין כותל מערבי של העזרה לכותל ההיכל, ועובי הכותל, כי הכותלים נתקדשו.
שיערתי שאין בכל הפתחים יותר קרוב לכיפה מאותו הפתח הקטן אשר משמאל לבאב אל -קטאנין, ולכן צריך ליזהר מן העליות אשר על אותו פתח. וכבר שמעתי על קצת חכמים שלא היו רוצין ליכנס בשוק אל -קטאנין, וזו חומרא יתירה, כי אני שיערתי שיש משם עד הכיפה יותר מי»א אמה. ואפשר שהטעם הוא מפני שהיא משוכה קצת לצד צפון כאשר נבאר בע»ה.
ואם העליות הם בצד צפון, צריך לשער מכותל מערבי לצד המזרח. באורך קפ»ז אמות, כל העליות הבנויות באורך זה הם בנויות על אורך העזרה ממזרח למערב, וכל העליות הבנויות חוץ מאורך זה לצד מזרח או לצד מערב אינם בכלל האיסור.
ולענין הרוחב, כבר ידעת כי רוחב העזרה מצפון לדרום הם קל»ה אמה. וכבר הנראה לעין כותל הדרום במקומו הראשון הוא, שהרי העומד בקרן דרומית מזרחית רואה כי משם לצד דרום הוא עמק
יהושפט, ולא היתה העזרה נמשכת לצד דרום אלא עד שם, גם כי אבני היסוד ההוא הם אבנים גדולות, מורה שהוא בנין קדמון. ואם כן סוף בנין הנקרא מדרש (שלימה) [שלמה] לצד הדרום הוא סוף העזרה, אלא שהוא חוץ מקפ»ז אמה אשר ממזרח למערב, והוא מכלל הר הבית, ועד היום בנוי כיפין על גבי כיפין.
מ»מ למדנו כי הכותל ההוא בעצמו היה כותל העזרה אשר לצד דרום, ואם כן צריך לשער, אם העליות אשר כנגד כותל זה לצד צפון רחוקים מכותל זה קל»ה אמה- אינם בכלל העזרה, ואני שיערתי שיש בין כותל זה של צד דרום עד הבתים והעליות אשר (בניות) [בנויות] לצד צפון יותר מקל»ה אמה, ואינם בכלל הקדש, ומותר ליכנס להם.
) עוד דרך אחרת, רואין כאלו חוט מתוח מהכיפה לצד מזרח, כל הבתים והעליות שהם בתוך מ’ אמה לחוט זה הם בכלל הקדש, וכל שהוא חוץ לזה השיעור הרי הוא חול, וחשבון זה אינו מדוקדק, לפי
שההיכל היה צר מאחריו ורחב מלפניו, כדכתיב: ‘הוי אריאל אריאל’, ומ»מ לצאת מידי ספק — צריך להתרחק מהחוט המתוח מכותל הכיפה הצפונית ארבעים אמה ברוחב, באורך קפ»ז אמות מן המערב למזרח.
ואם העליות בנויות לצד מזרח, הנה נתבאר כי הכותל המזרחי אשר היא בנוי עתה הוא כותל הר הבית המזרחי, לפי שמשם והלאה הוא הר הזיתים. ועוד כי שערי רחמים הם באותו כותל, וכתב בעל כפתור ופרח שהם שערים שהיו נכנסים בהן (ו)האבלים והחתנים.
וכל הבתים והעליות אשר בצד מזרח מותר להכנס לשם, שהרי מכותל הר הבית המזרחי עד כותל העזרה המזרחי יש שי»ג אמה, וטמא מת מותר להכנס בהר הבית.
ואם יש עליות בכותל דרומי באורך קפ»ז אמות מן המערב אל המזרח הרי הם בכלל הקדש.
ודרך כלל אני אומר, כי הבתים או העליות אשר לצד צפון וצד מזרח אין
בהם ספק אצלי, ומותר ליכנס להם אם לא תהיה בולטת הרבה לתוך המקדש, דאז צריך אומד, וכן אותם של צד דרום ומערב צריכין אומד.
והוי יודע דאיבעיא לן בגמרא: «תלה עצמו באויר העזרה מהו» וסלקא בתיקו, והוי איסורא דאורייתא לדעת הרב דסבירא ליה: ‘בקדושתו עומד’, ואזלינן לחומרא ואסור. ולדעת התוספות פשיטא ליה דאויר עזרה נתקדש.
ואע»ג דתניא בידיעות הטומאה : «וטמא שנכנס להיכל דרך גגות פטור, שנאמר: ואל המקדש לא תבא- דרך ביאה אסרה תורה», מכל מקום פטור אבל אסור הוא, ומכין אותו מכת מרדות. וכן כתב הרמב»ם פ»ג מהלכות ביאת מקדש וז»ל: ואע»פ שהוא פטור מכרת מכין אותו מכת מרדות, בין שנכנס למקדש דרך גגות בין שנכנס בו דרך פתחים בשידה תיבה ומגדל ע»כ.
וא»ת כיון דגגין ועליות לא נתקדשו, והתוספות מודה שכל העליות לא נתקדשו חוץ מהעלייה אשר על ההיכל, למה לא יהיה מותר ליכנס עתה בכל העליות? דע דלא אמרינן דלא נתקדשו אלא העליות והגגות אשר היו בנויות בזמן שהיה קיים, אבל (הגנין) [הגגין] והעליות הבנויות עתה סביב למקדש — שמא בתוך אויר העזרה הם בנויות, או באויר הלשכות שהיו אז, ומידי ספיקא לא נפיק.
הילכך אם נתברר לפי החשבון אשר כתבתי שהם בנויות בקדש- לא נחוש לגובה לומר שמא למעלה מגגות הלשכות אשר לא נתקדשו הן בנויות, כיון דאויר העזרה כעזרה.
ומ»מ יש לי לתת טעם למנהג שנהגו כל העולם לעלות באותם עליות לראות משם את הבית כלו, ולא שמענו ולא ראינו מי שמיחה בידם.
דע, כי הראב»ד ז»ל סובר כי האידנא אין כרת למי שנכנס למקדש, וכן תמצא בהשגה פרק ששי מהלכות בית הבחירה, הרי שעיקר הדין הוא מחלוקת, והדבר ספק שמא עליות אלו הם (בניות) [בנויות] בקדש או לא, ואת»ל בנויות בקדש שמא אויר העזרה לא נתקדש, דהא איכא
דמפרש דהא דבעי רבא תלה עצמו באויר העזרה הכי קא מיבעיא ליה, אם נתקדש אויר העזרה או לא – לפי גרסת הספרים – ולא איפשיטה.
ואת»ל דאויר העזרה כעזרה, שמא על אויר גגות הלשכות אשר לא נתקדשו הן בנויות. הילכך, כיון דאיכא כל הני (ספוקי) [ספיקי] תלו הדבר להקל מרוב חשקתם לחזות בקדש.
ואין לנו להקל מטעם דדרך ביאה אסרה תורה ודרך גגות אין בו איסור תורה, דהא ניחא אם עולים ויורדים מיד ולא היו שוהין שם שיעור השתחויה, אבל אם הם בנויות בקדש, נהי דפטור משום ואל המקדש לא תבא, מ»מ חייב משום טמא ששהה במקדש הנה כתבתי לך טעם המנהג, אבל אתה תהיה מן הנזהרים, ולא תכנס לא לבית ולא לעלייה אם לא תהיה רחוקה מהכיפה הרבה.
גם שמעתי שיש מחילה תחת הקרקע ופתחה לצד המערב שהולכת עד
תחת הכיפה ויש מהיהודים שנכנס לשם, ודבר זה אסור, דקי»ל מחילות הפתוחות לעזרה נתקדשו, ומאן לימא לן שאין זו מכלל המחילות שהיו פתוחות לעזרה, ואפי’ תימא שזאת מחדש נעשית – קרקעית העזרה נתקדש עד התהום, כדאיתא בזבחים.
שוב ראיתי, וכן אמרו לי בני אדם היודעים לשער, שאין לך פתח ולא עלייה שלא תהיה רחוקה מהכיפה כפי השיעור אשר כתבתי. הילכך מותר להתקרב אל הפתחים ולעלות אל העליות, כ»ש בהצטרפות הספקות אשר כתבתי.

Наши мероприятия

Наши книги

Если вы хотите получать информацию о наших мероприятиях на ватсап, присоединяйтесь к группе Место Встречи. В этой группе только администратор может отправлять сообщения, вы будете получать их не чаще, чем два раза в неделю. Присоединиться к ватсап-группе можно по этой ссылке: Ватсап-группа Место Встречи.