храм в еврейских источниках

Мишна, трактат Мидот, главы 3-4

מסכת מידות פרק ג

 Трактат Мидот глава 3

ג,א  המזבח היה שלושים ושתיים, על שלושים ושתיים.  עלה אמה וכנס אמה, זה היסוד; נמצא שלושים על שלושים.  עלה חמש וכנס אמה, זה הסובב; נמצא עשרים ושמונה על עשרים ושמונה.  מקום הקרנות אמה מזה, ואמה מזה; נמצא עשרים ושש על עשרים ושש.  מקום הילוך רגלי הכוהנים, אמה מזה ואמה מזה; נמצא עשרים וארבע על עשרים וארבע, מקום המערכה.  אמר רבי יוסי, מתחילה, לא היה אלא עשרים ושמונה על עשרים ושמונה, וכונס ועולה כמידה הזאת—עד שנמצא מקום המערכה, עשרים על עשרים; וכשעלו בני הגולה, הוסיפו עליו ארבע אמות מן הצפון וארבע אמות מן המערב, כמין גמא, שנאמר «והאריאל, שתים עשרה אורך, בשתים עשרה, רוחב:  רבוע» (יחזקאל מג,טז).  יכול שאינו אלא שתים עשרה, על שתים עשרה—כשהוא אומר «אל ארבעת רבעיו» (שם), מלמד שמן האמצע הוא מודד שתים עשרה אמה לכל רוח.  וחוט של סקרה חוגרו באמצע, להבדיל בין דמים העליונים לדמים התחתונים.

alt

alt

Жертвенник имел тридцать два локтя на тридцать два. Поднявшись на локоть, он входил на локоть — это гесод (основание); следовательно, тридцать на тридцать. Поднявшись на пять локтей, он входил на ло­коть—это совев1; сле­довательно, двадцать во­семь на двадцать восемь; место рогов, локоть с одной стороны и локоть с другой стороны; следова­тельно, двадцать шесть на двадцать шесть. Место хождения для священников — локоть с одной стороны и локоть с другой стороны; следова­тельно, площадь для по­ленницы — двадцать че­тыре на двадцать четыре. [Сказал p. Йoce: прежде основание имело двадцать восемь на двадцать восемь; жертвен­ник входил и подымался в указанных размерах, так что площадь для поленницы оказывалась в двадцать на двадцать; а когда пришли сыны изгнания, они прибавили четыре локтя с юга и четыре локтя с запада на подобие гаммы (Г), как сказано (Иезек. 43, 16): „Ариэль (син. пер.: жертвенник) имеет двенадцать локтей длины и двенадцать ширины; он четвероугольный…» может быть, это значит только двенадцать на двенадцать? Но слова „на все свои четыре стороны» показывают, что отмеряется из середины двенадцать локтей на каждую сторону]. Черта из сикры опоясывала его по сере­дине, дабы отделить крови верхние от кровей нижних. Иесод шел по всей северной и всей западной стороне и занимал на юге один локоть и на востоке один локоть

ג,ב  היסוד היה מהלך על פני כל הצפון, ועל פני כל המערב; ואוכל בדרום אמה אחת, ובמזרח אמה אחת.  [ב] ובקרן מערבית דרומית, היו שם שני נקבין כמין שני חוטמין דקין—שהדמים ניתנין על יסוד מערבי, ועל יסוד דרומי, ויורדין בהן ומתערבין באמה, ויוצאין לנחל קדרון.

У юго-западного рога было два отверстия наподобие двух тонких ноздрей; по ним сходила кровь, выливаемая на западный и на южный иесод2, смеши­вались в канаве и выходили в реку Кедрон.

ג,ג  ולמטה ברצפה באותה הקרן, מקום היה שם אמה על אמה, וטבלה של שיש; וטבעת הייתה קבועה בה, שבו יורדין לשית ומנקין אותו.  וכבש היה לדרומו של מזבח—שלושים ושתיים, על רוחב שש עשרה; ורבובה הייתה במערבו, ששם היו נותנין פסולי חטאת העוף.

Внизу на полу у этого рога было место в локоть на
локоть, и мраморная доска с кольцом: отсюда сходили в
шит и чистили его.

Кевеш был к югу от жертвенника в тридцать два локтя при ширине в шестнадцать3. Ревуха (вар.: ревуа) была к западу от него: туда сносили ставшие негодными хаттаот из птиц.

ג,ד  אחד אבני הכבש, ואחד אבני המזבח—מבקעת בית כרם.  וחופרין למטה מן הבתולה, ומביאין משם אבנים שלמות, שלא הונף עליהן ברזל, שהברזל פוסל בנגיעה.  והפגימה, בכל דבר; נפגמה אחת מהן—היא פסולה, וכולן כשרות.  ומלבנין אותן פעמים בשנה, אחת בפסח ואחת בחג; וההיכל, פעם אחת בפסח.  רבי אומר, כל ערב שבת היו מלבנין אותה במפה, מפני הדמים.  לא היו סדין אותן בכפיס של ברזל, שמא ייגע ויפסול:  שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם, והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם; ואינו בדין, שיונף המקצר על המאריך.

Камни кевеша, как и камни жертвенника, брались из долины Бет Керем: копали до девственной почвы и оттуда приносили камни цельные, на которые не поднято
железо, ибо железо делает пасул касанием, а все остальное —  ущерблением; если один из камней получил ущерб он пасул, а прочие годны. Их белили два раза в год, на Пасху и на праздник Кущей, а Ґехал раз в год, на Пасху [Рабби говорит: в каждую пятницу бе­лили (обтирали) его платом от крови]. Их не покрывали известью при помощи железных лопаток, дабы они не до­тронулись и не сделали пасул. Потому что железо сотво­рено, чтобы укорачивать дни человека, а жертвенник сотворен (вар.: построен), чтобы удлинять дни человека: укорачивающее не должно быть поднимаемо на удлиняющее4.

ג,ה  וטבעות היו לצפונו של מזבח, שישה סדרים של ארבע ארבע, ויש אומרין, ארבעה של שש שש—שעליהן שוחטין את הקודשים.  ובית המטבחיים, היה לצפונו של מזבח; ועליו שמונה עמודין ננסין, ורביעין של ארז על גביהן, ואונקליות של ברזל היו קבועין בהן, ושלושה סדרים על כל אחד ואחד, שבהן תולין ומפשיטין, ושולחנות של שיש שבין העמודים.

Кольца были к северу от жертвенника, шесть рядов по четыре,—а некоторые говорят: четыре ряда по шести,—на них закалали святыни5. Бойня была к се­веру от жертвенника, там восемь столбов невысоких, и кедровые четырехугольники на них; и железные крюки при­креплены к ним, у каждого столба по три ряда: на них вешали (зарезанные жертвы) и снимали кожу на столах мраморных, что между столбами.

ג,ו  הכיור היה בין האולם ולמזבח, ומשוך כלפי הדרום.  בין האולם ולמזבח, עשרים ושתיים אמה.  ושתים עשרה מעלות היו שם—רום מעלה חצי אמה, ושלחה אמה.  אמה אמה ורובד שלוש, אמה אמה ורובד שלוש.  העליונה, אמה אמה ורובד ארבע; רבי יהודה אומר, העליונה, אמה אמה ורובד חמש.

6.  Умывальник находился между уламом и жертвенником, ближе к югу. Между уламом и жертвенником двадцать два локтя. И двенадцать ступеней было там. Вы­шина ступени пол-локтя, площадь ее — локоть, и шли сту­пени так: локоть, локоть и площадка в три, локоть, локоть и площадка в три, а верхняя — локоть, локоть и площадка в четыре [р. Иуда говорит: верхняя — локоть, локоть и пло­щадка в пять]6.

ג,ז  פתחו של אולם—גובהו ארבעים אמה, ורוחבו עשרים אמה, וחמש מלתריות של מילה היו על גביו.  התחתונה, עודפת על הפתח אמה מזה ואמה מזה; שלמעלה ממנה, עודפת עליה אמה מזה ואמה מזה; ושלמעלה ממנה, עודפת עליה אמה מזה ואמה מזה; נמצאת העליונה שלושים אמה.  ונדבך של אבנים היה בין כל אחת ואחת.

alt

Вход в улам имел в вышину сорок локтей, а в ширину двадцать локтей; на нем было пять ясеневых перекладин; нижняя выдавалась от входа на локоть с одной стороны и на локоть с другой стороны, также каждая верхняя выступала на локоть с одной стороны и на локоть с другой стороны; следова­тельно, самая верхняя имела тридцать локтей. Каменная кладка была между ними. 

ג,ח  וכלונסות של ארז היו קבועין מכותלו של היכל לכותלו של אולם, כדי שלא יבעט.  ושרשרות של זהב היו קבועות בתקרת האולם, שבהן פרחי כהונה עולין ורואין את העטרות שבחלונות, שנאמר «והעטרות, תהיה לחלם ולטובייה ולידעיה, ולחן, בן צפניה—לזיכרון, בהיכל ה'» (זכריה ו,יד).  וגפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של היכל, ומדולה על גבי כלונסות.  כל מי שהוא מתנדב עלה, או גרגר, או אשכול—מביא ותולה בה.  אמר רבי אליעזר ברבי צדוק, מעשה היה, ונמנו עליה שלוש מאות כוהנים לפנותה.

Кедровыя подпоры шли от стены Ґехала к стене улама, дабы не шаталась; золотые цепи были прикрепле­ны к потолку улама: на них молодые священники всходили и осматривали венцы, что на окнах, как сказано (Зах. 6, 4): «Венцы те будут Хелему и Товии, Иедаю и Хену, сыну Софониеву, на память в Храме Господнем».

Золотая виноградная лоза стояла у входа в Ґехал и была пущена на подпоры: кто жертвовал лист или ягоду, или кисть, приносил и вешал на ней. Сказал р. Элиэзер сын р. Садока: был случай, и назначили триста священников для унесения ее6.

 

מסכת מידות פרק ד

 Трактат Мидот глава 4

ד,א  פתחו של היכל—גובהו עשרים אמה, ורוחבו עשר אמות; וארבע דלתות היו לו—שתיים בפנים ושתיים בחוץ, שנאמר «ושתיים דלתות להיכל, ולקודש» (יחזקאל מא,כג).  החיצונות, נפתחות לתוך הפתח לכסות עובייו של כותל; והפנימייות, נפתחות לתוך הבית לכסות אחר הדלתות—שכל הבית טוח בזהב, חוץ מאחר הדלתות.  רבי יהודה אומר, בתוך הפתח היו עומדות, וכמין ארצפמיטה היו נקפלות לאחוריהן—אלו שתי אמות ומחצה, ואלו שתי אמות ומחצה, חצי אמה מזוזה מכאן, וחצי אמה מזוזה מכאן:  שנאמר «ושתיים דלתות, לדלתות:  שתיים, מוסבות דלתות—שתיים לדלת אחת, ושתי דלתות לאחרת» (יחזקאל מא,כד).

alt

Вход в Ґехал имел в вышину двадцать локтей, а в ширину десять локтей. Четыре дверных створа было там, два внутри и два снаружи, ибо сказано (Иезек. 41, 22): «В храме и в святилище—по две двери». Внешние отво­рялись внутрь входа и покрывали толщу стены, а внутрен­няя открывались в дом и покрывали место позади дверей, ибо весь дом был выложен золотом, кроме места по­зади дверей [р. Иуда говорит: они стояли внутри входа и имели вид дверей, вертящихся на шипах, и складывались назад7]; одни в два локтя с половиной и другие в два локтя с половиной, пол-локтя косяк с одной стороны и пол-локтя косяк с другой стороны, ибо ска­зано (Иезек. 41, 24): «И двери сии о двух дверях (син. пер. досках), обе двери (доски») подвижные, две у одной двери и две двери (доски) у другой».

ד,ב  ושני פשפשין היו לו לשער הגדול—אחד בצפון, ואחד בדרום.  שבדרום—לא נכנס בו אדם מעולם, ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל:  שנאמר «ויאמר אליי ה’, השער הזה סגור יהיה . . .» (יחזקאל מד,ב).  נטל את המפתח, ופתח את הפשפש; נכנס להתא, ומן התא להיכל; רבי יהודה אומר, בתוך עובייו של כותל היה מהלך, עד שנמצא עומד בין שני שערים, ופתח את החיצונות מבפנים, ואת הפנימייות מבחוץ.

alt

Две дверцы были у Больших ворот, одна на се­вере, а другая на юге: южною никто никогда не входил, о ней ясно сказано чрез Иезекииля (44, 2): „И сказал мне Господь ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Он брал ключ, открывал дверцу и входил в клеть8, а из клети в Ґехал. Р. Иуда говорить: он вхо­дил в толщу стены, пока не оказывался стоящим между двумя воротами, и открывал внешние изнутри, а внутренне извне. 

ד,ג  ושלושים ושמונה תאים היו שם—חמישה עשר בצפון, וחמישה עשר בדרום, ושמונה במערב.  שבצפון ושבדרום—חמישה על גבי חמישה, וחמישה על גביהן; שבמערב—שלושה על גבי שלושה, ושניים על גביהן.  ושלושה פתחים היה לכל אחד ואחד—אחד לתא מימין, ואחד לתא מהשמאל, ואחד לתא שעל גביו.  ובקרן מזרחית צפונית, היו חמישה פתחים—אחד לתא מימין, ואחד לתא שעל גביו, ואחד למסיבה, ואחד לפשפש, ואחד להיכל.

Тридцать восемь клетей было там, пятнадцать на се­вере, пятнадцать на юге и восемь на западе; на севере и на юге пять клетей поверх пяти и сверху еще пять, а на западе три поверх трех и две сверху. Три входа было у каждой клети, один в клеть справа, другой в клеть слева, а третий в клеть, что над ними. У угла северо-восточного было пять входов: один для клети правой, дру­гой для верхней, третий для витой лестницы, четвертый в дверцу и пятый в Ґехал.

ד,ד  התחתונה, חמש ורובד שש; האמצעית, שש ורובד שבע; והעליונה, שבע:  שנאמר «היציע התחתונה חמש באמה רוחבה, והתיכונה שש באמה רוחבה, והשלישית, שבע באמה רוחבה» (מלכים א ו,ו).

Нижняя клеть была шириною в пять локтей, а потолок в шесть, средняя в шесть, а потолок в семь, а верхняя в семь, ибо сказано (3я Цар. 6, 6): «нижний ярус пристройки шириною был в пять локтей, средний шириною в шесть локтей, а третий шириною в семь локтей»9.

ד,ה  ומסיבה הייתה עולה מקרן מזרחית צפונית לקרן צפונית מערבית, שבה היו עולין לגגות התאים.  היה עולה במסיבה, ופניו למערב; הלך על כל פני הצפון, עד שהוא מגיע למערב.  הגיע למערב, הפך פניו לדרום; הלך את כל פני המערב, עד שהוא מגיע לדרום.  הגיע לדרום, הפך פניו למזרח; היה מהלך בדרום, עד שהוא מגיע לפתחה של עלייה—שפתחה של עלייה, פתוח לדרום.  ובפתחה של עלייה, היו שם שתי כלונסות של ארז, שבהן היו עולין לגגה של עלייה.  ובראשיהן פסיפסין מבדיל בעלייה, בין קודש ובין קודש הקודשים.  ולולין היו פתוחין בעלייה לבית קודש הקודשים, שבהן משלשלין את האומנין בתיבות, כדי שלא יזונו את עיניהם מבית קודש הקודשים.

Витая лестница шла от угла северо-восточного до угла северо-западного, ею всходили на крыши клетей: он всходил по лестнице с лицом на запад, проходил клетями по всей северной стороне по направленно к западу, дойдя до западной стороны, он поворачивал лицо свое на юг, ходил по всей западной стороне, направляясь к югу; дойдя до южной стены, он поворачивал лицо свое на восток и шел по южной стороне по направлению ко входу в горницу, ибо вход в горницу был открыт с юга. У входа в горницу стояли два кедровых столба, и по ним всходили на крышу горницы, а концы балок (или: мозаичные камни наверху) отделяли в горнице святое от Святого святых. Отверстия были от горницы в помещение Святого святых, по ним спускали рабочих в ящиках, дабы они не удовлетворяли очей своих содержимым Свя­того святых. 

ד,ו  ההיכל מאה על מאה, על רום מאה:  האוטם שש אמות, גובהו ארבעים אמה, אמה כיור, אמתיים בית דלפה, אמה תקרה, אמה מעזיבה, גובהה של עלייה ארבעים אמה, אמה כיור, אמתיים בית דלפה, אמה תקרה, ואמה מעזיבה, ושלוש אמות מעקה, ואמה כולה עורב; רבי יהודה אומר, לא היה כולה עורב עולה מן המידה, אלא ארבע אמות היה מעקה.

alt

 ד,ז  מן המזרח למערב, מאה אמה:  כותל האולם חמש, והאולם אחת עשרה, כותל ההיכל שש, ותוכו ארבעים אמה, ואמה טרקסין, ועשרים אמה בית קודשי הקודשים, כותל ההיכל שש, והתא שש, וכותל התא חמש.  מן הצפון לדרום, שבעים אמה:  כותל מסיבה חמש, והמסיבה שלוש, וכותל התא חמש, והתא שש, וכותל ההיכל שש, ותוכו עשרים אמה, כותל ההיכל שש, והתא שש, וכותל התא חמש, ובית הורדת המים שלוש אמות, והכותל חמש אמות.  והאולם עודף עליו חמש עשרה אמה מן הצפון, וחמש עשרה אמה מן הדרום; והוא היה נקרא בית החילפות, ששם גונזין את הסכינין.  וההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו, דומה לארי:  שנאמר «הוי אריאל אריאל, קרית חנה דויד» (ישעיהו כט,א)—מה הארי צר מאחריו ורחב מלפניו, אף ההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו.

Размеры Ґехала: сто на сто при вышине в сто: основание его шесть локтей, вышина сорок локтей, локоть— облицовка два локтя — до­ждевой желоб, локоть пото­лок, локоть накат; вышина горницы сорок локтей, локоть облицовка, два лок­тя — дождевой желоб, ло­коть потолок, локоть на­кат, три локтя перила и ло­коть острия от ворон. Р. Иуда говорит: острия от во­рон не считаются отдельно, но перила были вышиною в четыре локтя.

  1. От востока к западу было сто локтей: стена ула­ма пять, улам одиннадцать, стена Ґехала шесть; внут­ренность его сорок, локоть толща стены, двадцать лок­тей площадь Святого свя­тых, стена Ґехала шесть, клеть шесть и стена клети пять. От севера к югу бы­ло семьдесят локтей: стена лестницы пять, лестница три, стена клети пять клеть шесть, стена Ґехала шесть, внутренность его двадцать локтей, стена Ґехала шесть, клеть шесть, стена клети пять, помещение для спуска воды три локтя, стена пять лок­тей. Улам превосходит его на пятнадцать локтей — с севера и на пятнадцать локтей с юга; это пространство называлось ножехранилище, ибо там хоронили ножи. Ґехал был узок сзади и широк спереди и был подобен льву, как сказано (Исайя. 29:1): „горе Ариэлу, Ариэлу, городу, в котором жил Давид»: как лев {ари) узок сзади и широк спереди, так Ґехал был узок сзади и широк спереди.

ד,ח  [ה,א] כל העזרה הייתה אורך מאה ושמונים ושבע, על רוחב מאה ושלושים וחמש.  מן המזרח למערב, מאה ושמונים ושבע:  מקום דריסת רגלי ישראל אחת עשרה אמה, מקום דריסת רגלי הכוהנים אחת עשרה אמה, והמזבח שלושים ושתיים, ובין האולם ולמזבח עשרים ושתיים אמה, וההיכל מאה אמה, ואחת עשרה אמה לאחורי בית הכפורת.

 [ה,ב] מן הצפון לדרום, מאה ושלושים וחמש:  הכבש והמזבח שישים ושתיים, מן המזבח לטבעות שמונה אמות, מקום הטבעות עשרים וארבע, מן הטבעות לשולחנות ארבע, מן השולחנות לננסין ארבע, מן הננסין לכותל העזרה שמונה אמות, והמותר בין כבש לכותל ומקום הננסין.

 [ה,ג] שש לשכות היו בעזרה—שלוש בצפון, ושלוש בדרום:  שבדרום—לשכת המלח, לשכת הפרווה, ולשכת המדיחין.  לשכת המלח, שם היו נותנין מלח לקרבן.  לשכת הפרווה—שם היו מולחין עורות הקודשים, ועל גגה היה בית טבילה לכוהן גדול ביום הכיפורים.  לשכת המדיחין—שם היו מדיחין קרבי קודשים, ומשם מסיבה עולה לגג בית הפרווה.

 [ה,ד] שבצפון—לשכת העץ, ולשכת הגזית, ולשכת הגולה.  לשכת העץ—אמר רבי אליעזר בן יעקוב, שכחתי מה הייתה משמשת; אבא שאול אומר, לשכת כוהן גדול הייתה אחר שתיהן, וגג שלושתן שווה.  לשכת הגולה—שם היה בור הגולה, והגלגל נתון עליו, ומשם מספקין מים לכל העזרה.  לשכת הגזית—שם הייתה סנהדרין גדולה של ישראל יושבת, ודנה את הכהונה:  שכל כוהן שנמצא בו פסול—לובש שחורים ומתעטף שחורים, ויוצא והולך לו; ושלא נמצא בו פסול—לובש לבנים ומתעטף לבנים, ונכנס ומשמש עם אחיו הכוהנים.  ויום טוב היו עושין, שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון; וכך היו אומרין, ברוך המקום ברוך הוא, שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון.

  Вся азара была длиною в сто восемьдесят семь лок­тей при ширине в сто тридцать пять. С востока на за­пад сто восемьдесят семь: место ступани я ног израиль­тян одиннадцать локтей, место ступания ног священников одиннадцать локтей, жертвенник тридцать два, между ула­мом и жертвенником двадцать два локтя, Ґехал сто ло­ктей и одиннадцать локтей позади Святого святых.

   С севера на юг — сто тридцать пять: кевеш и жерт­венник шестьдесят два, от жертвенника до колец во­семь локтей, место колец двадцать четыре, от колец до столов четыре, от столов до коротких столбов четыре, от столбов до стены азары восемь локтей, остальное представляет пространство между кевешем и стеною и место коротких столбов.

  Шесть камер было в азаре: три на севере и три на юге. На севере10: камера соли, камера Парва, камера обмывающих. В камере соли солили жертву; в камере Парва солили11 кожи святынь, а на крыше ее было место для погружения первосвященника в день очищения; в камере обмывающих обмывали внутренности святынь; оттуда лест­ница поднималась на крышу бет Парва

 Южные (вар.: северные): камера деревянная, камера Гола и камера газит12. Камера деревянная, — сказал р. Элхэзер сын Яковлев: я забыл, к чему она служила; Абба Саул говорит: камера первосвященника, она была позади обеих, и все три имели одну крышу; камера Го­лы—там был колодец Голы постоянный, над ним было устроено колесо, и оттуда доставляли воду для всей азары; камера газит, — там заседал велики синедрион Израи­ля и обсуждал права на священство: священник, в котором найдено, нечто, делающее его негодным к службе, надеваете черное и набрасывает (верхнее платье) черное и уходит, а тот, в ком этого не нашли, надевает белое и набрасывает белое, входит и служит со своими братья­ми священниками. Делали праздник по случаю того, что в потомстве Аарона священника не оказалось неправиль­ности, и так говорили: „благословен Господь (благословен Он!), что не найдено неправильности в потомстве Аарона, и благословен Он, что избрал Аарона и сынов его, чтобы предстоять и служить Господу в доме Святого святых».

alt

КОНЕЦ ТРАКТАТА МИДДОТ.

 1 «Совев» значит окружающий, идущий кругом. Из двух окружавших жертвенник террас только совев окружал весь жертвенник; у есода не было юго-восточного угла (см. ниже).

2 Остатки крови выливались либо на западный, либо на южный есод.

3 Маймонид объясняет: «то, что в геометрии называется: разделенная на две части призма». Должно представить себе прямоугольный параллипипед, имеющий около 9 локтей вышины (9 локтей без 1/6 по Гилхот Бейт а-Бхира 2:13), 30 локтей длины и 16 локтей ширины, и разрезанный пополам по диагонали.

4 ср. Мехильта к Исх. 20:25.

5 ср. Тамид 4:1

6 Эта мишна в разных изданиях имеет варианты, дававшие повод к различным пониманиям. Простейший смысл ее тот, что двенадцать ступеней, ведших от жертвенника к уламу, прерывались площадками на каждой третьей ступени; три нижние площадки имели в ширину по три локтя, а верхняя имела четыре (по мнению р. Иуды, пять). Маймонид понимает не так: он полагает, что речь идет не о площадках, а о каменных плитах, выступавших из стены Гехала (чертеж 5).Leon Templo (Libellus effigiei templi Salomonis, Амстердам 1650) даже объясняет, что углубления между выступами служили для установки балок в случае пристроек. Однако понимание Маймонида сомнительно. Например, в Йома 3:4 размешивающий кровь стоит на четвертой плите Гехала, очевидно, на четвертой площадке от Гехала.alt

6 В некоторых изданиях слова «для унесения ее» отсутствуют.

7 Т.е. каждый из створов складывался вдвое.

8 Под клетью («та») разумется промежуток во всю толщу стены.

9 Маймонид, основываясь на продолжении этого стиха: «ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенкам храма», полагает, что здесь речь идет о выступах стены: первый ярус образует стена в 5 локтей вышины; между первым и вторым ярусом находится выступ, наподобие балкона, вышиной в семь локтей; потом идет стена второго яруса в шесть локтей вышины на одной линии со стеной первого яруса, затем опять выступ в 7 локтей вышины и третий ярус такой же вышины. Таим образом, слово «шириною» Маймонид понимает в смысле вышины.

10 В некоторых изданиях, как и в Бавли (Вавилонском Талмуде), имеется вариант: „на юге» (так читал и Маймонид, как видно из его чертежа). Однако, если припомнить, что камера первосвященника (или: камера деревянная) нахо­дилась около Водяных врат (Иерусалимский Талмуд,. Йома 1, 5; 39а), а эти врата были на юге, то чтение „на север» при камере соли и проч. должно признать боле правильным. В Бавли (Йома 19а), камера первосвященника помещена на севере и таким образом первосвященнику отведены две камеры: одна на севере (ка­мера бет автинас) и другая на юге (камера паргедрин).

 11По-видимому, надо читать «складывали», так как солили кожи в камере соли, что явствует из Тос. Менахот 6:3. Чтение «складывали» гармонизирует с Тос. Звахим 11:16 (=Тос. Менахот 13:18).

12 Газит значит: тесаный камень, так что „камера газит» есть ка­мера каменная в отличие от камеры деревянной. Курьезно мнение Schuretf’a (Geschichte des judisch. Yolkes IT, 211), который переводит лишкат ha-газит — „камера у Ксиста» (сближая с Войн. Иуд. V, 4, 2).

Наши мероприятия

Наши книги

Если вы хотите получать информацию о наших мероприятиях на ватсап, присоединяйтесь к группе Место Встречи. В этой группе только администратор может отправлять сообщения, вы будете получать их не чаще, чем два раза в неделю. Присоединиться к ватсап-группе можно по этой ссылке: Ватсап-группа Место Встречи.