храм в еврейских источниках

Мишна, трактат Мидот — главы 1-2

Перевод, чертежи и  примечания (в конце страницы) Нехемии Переферковича.

 

מסכת מידות פרק א

 Трактат Миддот глава 1

א,א  בשלושה מקומות הכוהנים שומרין בבית המקדש

—בבית אבטינס, ובבית הניצוץ, ובבית המוקד.  והלויים בעשרים ואחד מקום:

 חמישה, על חמישה שערי הר הבית; ארבעה, על ארבע פינותיו מתוכו; חמישה, על חמישה שערי העזרה; ארבעה, על ארבע פינותיה מבחוץ; אחד ללשכת הקרבן,

ואחד ללשכת הפרוכת, ואחד לאחורי בית הכפורת.

На трех местах сторожили священники в Храме: в бет Автинас, в бет ницоц и в бет мокед. А ле­виты на двадцать одном месте: пятеро у пяти ворот хра­мовой горы, четверо у четырех углов внутри, пятеро у пяти ворот азары, четверо у четырех углов снаружи, один в камере жертвы, один в камере завесы и один позади помещения Святого святых (дома крышки»).

א,ב  איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר, ואבוקות דולקין לפניו:  שכל משמר שאינו עומד, ואומר לו איש הר הבית, שלום עליך; ניכר שהוא ישן—חובטו במקלו, ורשות היה לו לשרוף את כסותו.  והן אומרין, מה קול בעזרה—קול בן לוי לוקה, ובגדיו נשרפים, שישן לו על משמרו.  רבי אליעזר בן יעקוב אומר, פעם אחת מצאו את אחי אימא ישן, ושרפו את כסותו.

Человек храмовой горы обходил все посты, и перед ним носили горящие факелы; если страж не вставал, то ему человек храмовой горы говорил: „мир тебе!» Удо­стоверившись, что он спит, он бил его палкой; он имел право поджечь его платье; когда спрашивали: „что за шум в азаре?»—„шум наказываемого левита и горящих платьев»; ибо он спал на своем посту. Р. Элиэзер сын Яковлев говорит: однажды нашли брата моей матери спящим и подожгли его платье.

א,ג  חמישה שערים היו להר הבית:  שני שערי חולדה מן הדרום, משמשין כניסה ויציאה; קיפונוס מן המערב, משמש כניסה ויציאה; טדה מן הצפון, לא היה משמש כלום; שער מזרחי, עליו שושן הבירה צורה—שבו כוהן גדול השורף את הפרה, ופרה, וכל מסעדיה יוצאין להר המשחה.

Пять ворот было у храмовой горы. Двое ворот Хулды, с юга, служили для входа и выхода: ворота Кинонос с запада служили для входа и выхода; ворота Тади с севера не служили совсем; на восточных воротах было изображение престольнаго города Суз. Первосвященник (в Кембр. рукоп.: священник), сожигающие телицу, самая телица и все при этом помогающие выходили ими на Ма­сличную гору.

א,ד  שבעה שערים היו בעזרה—שלושה בצפון, ושלושה בדרום, ואחד במזרח:  שבדרום, שער הדלק.  השני לו, שער הקרבן.  השלישי לו, שער המים.  שבמזרח, שער ניקנור; ושתי לשכות היו לו, אחת מימינו ואחת משמאלו—אחת לשכת פינחס המלביש, ואחת לשכת בית עושי חביתים.
[ה] שבצפון, שער הניצוץ; וכמין אכסדרה היה, ועלייה בנויה על גביו, שהכוהנים שומרים מלמעלן והלויים מלמטן, ופתח היה לו לחיל.  השני לו, שער הקרבן.  שלישי לו, בית המוקד.

Семь ворот было в азаре: трое на севере, трое на юге и одни на востоке. На юге находились ворота Делек, вторые после них – ворота жертвы (вар.: ворота первородков) и третьи ворота Водяные. На востоке были ворота Никаноровы [двe камеры были у них: камера Финееса Одевателя и ка­мера приготовляющих хавитин].

На севере были ворота ницоц [они представляли род экседры (портика), а над ними выстроена горница, ибо священники сторожили наверху, а левиты внизу; там был выход в Хел], вторые ворота—ворота жертвы и третьи—бет мокед.

 

 

א,ה  [ו] ארבע לשכות היו לבית המוקד, כקיטונות פתוחות לטרקלין—שתיים בקודש ושתיים בחול, ובראשן פסיפסין מבדיל בין קודש לחול.  ומה היו משמשות:  מערבית דרומית, היא הייתה לשכת בית טלה קרבן; דרומית מזרחית, היא הייתה לשכת עושי לחם הפנים; מזרחית צפונית, שבה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששיקצום מלכי יוון; צפונית מערבית, בה יורדין לבית הטבילה.

alt

Четыре камеры было в бет мокед в виде спален, выходящих в триклиний,— две на священной почве, и две на не священной; концы балок (или: мозаичные камни наверху) отделяли святое от несвятого. А к чему они служили? — юго-западная представляла камеру жертвы; юго-восточная — камеру хлеба предложения; северо-восточная — в ней Хасмонеи схоронили камни жертвенника, оскверненные царями эллинскими; северо-западная—ею спу­скались в купель.

 

א,ו  [ז] שני שערים היו לו לבית המוקד—אחד פתוח לחיל, ואחד פתוח לעזרה.  אמר רבי יהודה, זה הוא שפתוח לעזרה—פשפש קטן היה לו, שבו נכנסין לבלוש את העזרה.

Двое ворот было у бет мокед: одни выходили в Хел, а другие в азару. Сказал р. Иуда: в тех, которые выходили в азару, была небольшая дверца, которою про­ходили, чтобы обыскать азару.

 

א,ז  [ח] בית המוקד—כיפה, ובית גדול היה, ומוקף רובדין של אבן; וזקני בית אב ישנים שם, ומפתחות העזרה בידם, ופרחי כהונה איש כסותו בארץ.  [ט] ומקום היה שם אמה על אמה, וטבלה של שיש, וטבעת הייתה קבועה בה, ושלשלת של מפתחות הייתה קבועה בה.  הגיע זמן הנעילה—הגביה את הטבלה בטבעת, ונטל את המפתחות מן השלשלת, ונעל הכוהן מבפנים, ובן לוי ישן לו מבחוץ; גמר מלנעול—החזיר את המפתחות לשלשלת, ואת הטבלה למקומה, ונתן כסותו עליה, וישן לו.  אירע קרי באחד מהן—יוצא והולך לו במסיבה ההולכת תחת הבירה, והנרות דולקין מכאן ומכאן, עד שהוא מגיע לבית הטבילה; רבי אליעזר בן יעקוב אומר, במסיבה ההולכת תחת החיל, יוצא והולך לו בטדה.

Бет мокед представлял свод и большое место, окруженное каменными плитами (лавками), старцы рода спали там, и ключи азары в их руках, а молодые свя­щенники имели каждый свою постель на земли.

Там было место в квадратный локоть, и мраморная плита; к ней прикреплено кольцо и цепь, на которой ви­сели ключи. Когда наступало время запирания, поднимали доску за кольцо и снимали ключи с цепи, и священник запирал изнутри, а левит ложился спать вне. По окончании запирания он возвращал ключи назад на цепь и доску на ее место, клал на нее свою постель и ложился спать.

Если с кем-либо из них случился случай (pollutio), он выходил ходом, идущим под храмовым зданием, где горели светильники с обеих сторон, и доходил до купели. Р. Элиэзер сын Яковлев говорит: он выхо­дил ходом, идущим под Хелом, и выходил воротами Тади.

מסכת מידות פרק ב

 Трактат Миддот глава 2

ב,א  הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה—רובו מן הדרום, והשני לו מן המזרח, והשלישי לו מן הצפון, ומיעוטו מן המערב.  מקום שהיה רוב מידתו, שם היה רוב תשמישו.

Храмовая гора имела пятьсот локтей на пятьсот локтей; большая часть ее была на юге, следующая па во­стоке, следующая на севере и наименьшая на западе. Где больше места, там больше и употребление.

 

ב,ב  כל הנכנסין להר הבית, נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל—חוץ ממי שאירעו דבר, שהוא מקיף על השמאל.  מה לך מקיף לשמאל, שאני אבל—השוכן בבית הזה, ינחמך; שאני מנודה—השוכן בבית הזה, ייתן בליבם ויקרבוך, דברי רבי מאיר.  אמר לו רבי יוסי, עשיתם כאילו עברו עליו את הדין; אלא השוכן בבית הזה, ייתן בליבך ותשמע לדברי חבריך ויקרבוך.

Все входившие на хра­мовую гору входили с правой стороны, делали круг и вы­ходили с левой стороны, кро­ме того, с кем что-нибудь случилось: он поворачивал налево. „Почему ты поворачи­ваешь налево?»- «Я — авел». „Пребывающий в этом доме да утешит тебя!» „Я отлучен». — „Пребывающий в этом доме да побудить их приблизить тебя», — слова р. Меира. Сказал ему p. Йoce: ты представляешь дело так, как будто они поступили с ним несправедливо, но (отвечают): „Пребывающий в этом доме да побудит тебя по­слушаться твоих товарищей, дабы они приблизили тебя»

.

ב,ג  לפנים ממנו, סורג גבוה עשרה טפחים.  ושלוש עשרה פרצות היו בו, שפרצום מלכי יוון; וחזרו וגדרום, וגזרו כנגדן שלוש עשרה השתחוויות.  לפנים ממנו, החיל גבוה עשר אמות.  ושתים עשרה מעלות היו שם—רום מעלה חצי אמה, ושלחה חצי אמה.  וכל המעלות שהיו שם—רום מעלה חצי אמה, ושלחה חצי אמה:  חוץ משל אולם.  כל הפתחים שהיו שם—גובהן עשרים אמה, ורוחבן עשר אמות:  חוץ משל אולם.  כל הפתחים שהיו שם, היו להם דלתות—חוץ משל אולם.  כל השערים שהיו שם, היו להן שקופות—חוץ משער טדה, שהיו שם שתי אבנים מוטות זו על גבי זו.  כל השערים שהיו שם, נשתנו להיות של זהב—חוץ משערי ניקנור, מפני שנעשה בהן נס; ויש אומרין, מפני שנחושתן מצהיב.

alt

Далее внутрь находился сорег (решетка) вышиною в десять ладоней. Там было тринадцать разрывов, пробитых царями эллинскими; их снова заделали и соответ­ственно им установили тринадцать поклонов. Далее внутрь находится хел (вал) шириною в десять локтей; там бы­ло двенадцать ступеней, вышина ступени пол-локтя и ши­рина ее (вглубь) пол-локтя. Все ступени, бывшие там, имели в вышину пол-локтя и в ширину пол-локтя, кро­ме ступеней улама1; все входы и ворота, бывшие там, имели двадцать локтей в вышину и десять локтей в ши­рину, кроме ворот улама; все входы, бывшие там, имели двери, кроме входа улама; все ворота, которые были там, имели перекладины, кроме ворот Тади, ибо у них было два камня, наклоненных один на другом; все ворота, ко­торые были там, были переделаны на золотые, кроме во­рот Никаноровых, ибо с ними случилось чудо [а неко­торые говорят: потому, что их медь блистала].

ב,ד  כל הכותלים שהיו שם, היו גבוהים:  חוץ מכותל מזרחי—שהכוהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה, ומתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזית הדם.

Все стены, которые были там, были высоки, кроме стены восточной, ибо священник, сожигавший телицу, стоя на вершине Масличной горы, должен был видеть вход Ґехала во время кропления кровью.

ב,ה  עזרת הנשים הייתה אורך מאה ושלושים וחמש, על רוחב מאה ושלושים וחמש.  וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה, של ארבעים ארבעים אמה; ולא היו מקורות.  וכך הן עתידות להיות, שנאמר «ויוציאני, אל החצר החיצונה, ויעבירני, אל ארבעת מקצועי החצר; והנה חצר במקצוע החצר, חצר במקצוע החצר.  בארבעת מקצועות החצר, חצרות קטורות» (יחזקאל מו,כא-כב); ואין «קטורות», אלא שאינן מקורות.  ומה היו משמשות:  דרומית מזרחית, היא הייתה לשכת הנזירים—ששם הנזירים מבשלין את שלמיהם, ומגלחין את שיערן, ומשליכין תחת הדוד.  מזרחית צפונית, היא הייתה לשכת דיר העצים—ששם כוהנים בעלי מומין מתלעים בעצים, שכל עץ שנמצא בו תולעת פסול מעל גבי המזבח.  צפונית מערבית, היא הייתה לשכת המצורעין.  מערבית דרומית, אמר רבי אליעזר בן יעקוב, שכחתי מה הייתה משמשת; אבא שאול אומר, שם היו נותנין יין ושמן, והיא הייתה נקראת לשכת בית שמניה.  וחלקה הייתה בראשונה; והקיפוה כצוצטרה—שהנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן, כדי שלא יהיו מעורבין.  וחמש עשרה מעלות עולות מתוכה לעזרת ישראל מעזרת הנשים, כנגד חמש עשרה שיר המעלות שבתילים, שעליהם הלויים עומדין בשיר; לא היו תרוטות, אלא מוקפות כחצי גורן עגולה.

Женская азара имела в длину сто тридцать пять локтей при ширине в сто тридцать пять локтей. Четыре камеры были по четырем углам ее по сорока локтей; они не были крыты, и такими они будут, ибо сказано (Иехезкель 46:21-22): „И вывел меня на внешний двор и провел меня по четырем углам двора, И вот, в каждом углу двора еще двор; во всех четырех углах двора были дворы кетурот», а кетурот не что иное, как „непокрытый». К чему они служили? Юго-восточная была камера назореев; там назореи варили свои шеламим, брили волосы свои и бросали их под котел; северо-восточная была камера дров; там священники, имевшие порок, признавали чер­вивыми (браковали) дрова, ибо каждое полено, в котором находился червь, пасул для жертвенника; северо-западная была камера прокаженных; юго-западная — сказал р. Элиэзер сын Яковлев: я забыл, к чему она служила; Абба Саул говорит: туда клали вино и масло; она называлась „камера бет шемания» (камера елея).

Стена вначале была гладка, затем окружили ее галереей, дабы женщины смотрели сверху, а мужчины снизу, дабы они не смешивались (см. Тос. Сукка 4, 1).

Пятнадцать ступеней вели отсюда в азару израиль­тяне соответственно пятнадцати песням восхождения, что в Псалтири; на них левиты пели; они не были прямоли­нейны, но были круглы, как половина круглого тока.

ב,ו  ולשכות היו שם תחת עזרת ישראל, פתוחות לעזרת הנשים, ששם הלויים נותנין כינורות ונבלים ומצלתיים וכל כלי שיר.  עזרת ישראל הייתה אורך מאה ושלושים וחמש, על רוחב אחת עשרה; וכן עזרת הכוהנים הייתה אורך מאה ושלושים וחמש, על רוחב אחת עשרה.  וראשי פסיפסין מבדיל בין עזרת ישראל לעזרת הכוהנים.  רבי אליעזר בן יעקוב אומר, מעלה הייתה וגבוהה אמה, והדוכן נתון עליה, ובה שלוש מעלות של חצי חצי אמה; נמצאת עזרת הכוהנים, גבוהה מעזרת ישראל שתי אמות ומחצה.  כל העזרה הייתה אורך מאה ושמונים ושבע, על רוחב מאה ושלושים וחמש.  ושלוש עשרה השתחוויות היו שם; אבא יוסי בן חנן אומר, כנגד שלושה עשר שערים.  שערים דרומיים סמוכין למערב—שער העליון, שער הדלק, שער הבכורות, שער המים.  ולמה נקרא שמו שער המים, שבו מכניסין צלוחית של מים של ניסוך בחג; רבי אליעזר בן יעקוב אומר, בו המים המפכים עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית.  לעומתן בצפון סמוכין למערב—שער יכוניה, שער הקרבן, שער הנשים, שער השיר.  ולמה נקרא שמו שער יכוניה, שבו יצא יכוניה בגלותו.  שבמזרח, שער ניקנור.  ושני פשיפשין היו לו, אחד בימינו ואחד בשמאלו.  ושניים במערב, לא היה להם שם.

Камеры были под азарой израильтян, выходящие в азару женскую; в эти камеры левиты складывали гусли, псалтири, кимвалы и прочие инструменты. Азара израильтян имела в длину сто тридцать пять локтей, а в ширину одиннадцать; также азара священническая имела в длину сто тридцать пять, а в ширину одиннадцать; края балок (или: мозаичные камни наверху) отделяли азару израиль­скую от азары священнической. Р. Элиэзер сын Яковлев говорить: там была ступень вышиною в локоть, на кото­рой находился духан (помост), к которому вели три сту­пени по пол-локтя. Ты находишь, что азара священниче­ская выше азары израильской на два локтя с половиной. Вся азара имела в длину сто восемьдесят семь локтей, а в ширину сто тридцать пять. Там полагалось тринадцать поклонов,—Абба Йoce сын Ханана говорить: соответствен­но тринадцати воротам.

На юге, ближе к западу находились ворота: Верхние, ворота Делек, ворота первородков, ворота Водяные, а почему они называются Водяными? Потому что ими проноси­ли чашу с водой для возлияния в праздник Кущей; р. Элиэзер сын Яковлев говорит: потому что там проте­кала вода, выходившая потом из-под порога Храма. Против них на севере, ближе к западу: ворота Иехонии, ворота жертвы, ворота женские, ворота певческие [Почему они называются воротами Иехонии? Потому что ими вышел Иехония при изгнании его]. На востоке находились ворота Никаноровы, которые имели две калитки — одну справа, дру­гую слева. Двое ворот на запад были безымянны.

1 Это слово в русском синодальном переводе обыкновенно передается через «притвор» (иногда «крыльцо»). Греческий текст LXX толковников оставляет это слово без перевода (αϊλάμ), за ним славянский перевод имеет «эламъ».

2 Странно, что русский синодальный перевод передает это слово как раз наоборот, через «покрытый». LXX, а за ним и славянский, — «малый» (они, повидимому, читали не «ктурот», а «ктаннот»). Это слово встречается в Библии только раз. В сирийском «кетир» значит непокрытый, в эфиопском этот корень имеет значение «замкнутый».

Наши мероприятия

Наши книги

Если вы хотите получать информацию о наших мероприятиях на ватсап, присоединяйтесь к группе Место Встречи. В этой группе только администратор может отправлять сообщения, вы будете получать их не чаще, чем два раза в неделю. Присоединиться к ватсап-группе можно по этой ссылке: Ватсап-группа Место Встречи.