Материалы к лекции Леви Китросского «Религиозный антисионизм»

 (Ниже — русский перевод).           Вернуться к списку материалов.

Talmud, Ketubot, 110B — 111A

 מתני’ הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין 

ת»ר לעולם ידור אדם בא»י אפי’ בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחו»ל ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנא’ (ויקרא כה, לח) לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה אלא לומר לך כל הדר בחו»ל כאילו עובד עבודת כוכבים וכן בדוד הוא אומר (שמואל א כו, יט) כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה’ לאמר לך עבוד אלהים אחרים וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים אלא לומר לך כל הדר בחו»ל כאילו עובד עבודת כוכבים

זירא הוה קמשתמיט מיניה דרב יהודה דבעא למיסק לארץ ישראל דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר   (ירמיהו כז, כב) בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה’ ורבי זירא ההוא בכלי שרת כתיב ורב יהודה כתיב קרא אחרינא (שיר השירים ב, ז) השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה וגו’ ורבי זירא ההוא שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה השבעתי אחרינא כתיב ורבי זירא ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר ג’ שבועות הללו למה אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי ורב יהודה (שיר השירים ב, ז) אם תעירו ואם תעוררו כתיב ורבי זירא מיבעי ליה לכדרבי לוי דאמר שש שבועות הללו למה תלתא הני דאמרן אינך שלא יגלו את הקץ ושלא ירחקו את הקץ ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים (שיר השירים ב, ז) בצבאות או באילות השדה אמר רבי אלעזר אמר להם הקב»ה לישראל אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה אמר רבי אלעזר כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עון שנאמר (ישעיהו לג, כד) ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עון א»ל רבא לרב אשי אנן בסובלי חלאים מתנינן לה אמר רב ענן כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח כתיב הכא (שמות כ, כ) מזבח אדמה תעשה לי וכתיב התם (דברים לב, מג) וכפר אדמתו עמו עולא הוה רגיל דהוה סליק לארץ ישראל נח נפשיה בחוץ לארץ אתו אמרו ליה לרבי אלעזר אמר אנת עולא (עמוס ז, יז) על אדמה טמאה תמות אמרו לו ארונו בא אמר להם אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה ההוא גברא דנפלה ליה יבמה בי חוזאה אתא לקמיה דר’ חנינא א»ל מהו למיחת וליבמה א»ל אחיו נשא כותית ומת ברוך המקום שהרגו והוא ירד אחריו אמר רב יהודה אמר שמואל כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אפילו מפומבדיתא לבי כובי ההוא דנפק מפומבדיתא לבי כובי שמתיה רב יוסף ההוא דנפק מפומבדיתא לאסתוניא שכיב אמר אביי אי בעי האי צורבא מרבנן הוה חיי רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו כשרין שבבבל א»י קולטתן כשרין שבשאר ארצות בבל קולטתן למאי אילימא ליוחסין והאמר מר כל הארצות עיסה לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה לבבל אלא לענין קבורה אמר רב יהודה כל הדר בבבל כאילו דר בארץ ישראל שנאמר (זכריה ב, יא) הוי ציון המלטי יושבת בת בבל אמר אביי נקטינן בבל לא חזיא חבלי דמשיח תרגמה אהוצל דבנימין וקרו ליה קרנא דשיזבתא א»ר אלעזר מתים שבחוץ לארץ אינם חיים שנאמר (יחזקאל כו, כ) ונתתי צבי בארץ חיים ארץ שצביוני בה מתיה חיים שאין צביוני בה אין מתיה חיים מתיב ר’ אבא בר ממל (ישעיהו כו, יט) יחיו מתיך נבלתי יקומון מאי לאו יחיו מתיך מתים שבא»י נבלתי יקומון מתים שבחוץ לארץ ומאי ונתתי צבי בארץ חיים אנבוכד נצר הוא דכתיב דאמר רחמנא מייתינא עלייהו מלכא דקליל כי טביא א»ל רבי מקרא אחר אני דורש (ישעיהו מב, ה) נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה ואלא הכתיב נבלתי יקומון ההוא בנפלים הוא דכתיב ורבי אבא בר ממל האי נותן נשמה לעם עליה מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדרבי אבהו דאמר ר’ אבהו אפילו שפחה כנענית שבא»י מובטח לה שהיא בת העולם הבא כתיב הכא לעם עליה וכתיב התם (בראשית כב, ה) שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור ורוח להולכים בה א»ר ירמיה בר אבא א»ר יוחנן כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא

Мишна: все могут поднять в Землю Израиля, не все могут спустить из Земли Израиля.

Гемара: Учили Мудрецы: пусть всегда обитает человек в Земле Израиля и даже в городе, где большинство язычники. И пусть не живет вне Земли Израиля даже, если в городе большинство из народа Израиля. Потому что каждый, живущий в Земле Израиля, сходен с человеком, у которого есть Бог. А всякий, кто живет вне Израиля подобен тому, у кого нет Бога, как сказано: «дать вам Землю ханаанскую, чтобы быть вам Богом» (Левит 25:38) , и всякий, кто не проживает в Земле Израиля, как будто служит идолам, как сказано: «ибо они изгнали меня ныне от приобщения к уделу Господню, говоря ‘Ступай, служи богам чужим’» (Шмуэль 1, 26:19), а разве кто-то говорил ему служить богам чужим? Но это означает, что тот, кто живет вне Израиля как будто служит богам идолам.

Рабби Зеира хотел подняться в Землю Израиля и прятался от рабби Иеуды, потому что сказал рабби Иеуда: «Всякий, кто поднимается из Вавилона в Землю Израиля нарушает запретительную заповедь, как сказано: ‘В Вавилон уйдут и там будут оставаться до того дня, когда Я вспомню о них’ (Иеремия 27:22)».

А рабби Зеира объяснял, что это говорится ‘об утвари, оставшейся в Доме Господнем’ (Иеремия 27:21)

А рабби Иеуда указывал на другую цитату: ‘Заклинаю я вас, дочери Иерусалима, газелями или ланями степными: не будите, не пробуждайте любовь, доколе не пожелает она.'(Песнь Песней 2:7)

А рабби Зеира: «это, чтобы не поднимались сыны Израиля на стену (др. редакция: как стена)»

А рабби Иеуда: «но там есть еще ‘заклинаю’»

А рабби Зеира: «это для толкования по рабби Йоси сына рабби Ханины, который сказал: зачем три заклинания [в Песне Песней: 2:7, 3:7, 8:4]? 1: чтобы не поднимались сыны Израиля на стену, и еще одна, чтобы сыновья Израиля не бунтовали против народов Мира, и еще одно заклятия для народов Мира, чтобы не порабощали Израиль слишком»

А рабби Иеуда: «но при каждом ‘заклинаю’ там два действия: ‘ не будите, не пробуждайте ‘»

А рабби Зеира: «это для толкования по рабби Леви, который сказал: зачем шесть заклятий? Три как уже объяснялось, а еще три: чтобы не открывали конец времен, чтобы на откладывали срок конца времен [другая редакция: чтобы не пытались приблизить конец времен], чтобы не открывали тайну Народам Мира

‘Ланями, газелями’ — сказал рабби Элазар, что сказал Всевышний сынам Израиля: если вы соблюдаете клятву – хорошо, а если нет, ваше мясо будет разрешено всем, как мясо ланей и газелей. Сказал рабби Элазар: «Всякий, кто живет в Земле Израиля, как если без греха»…

Один человек собирался взять в жены вдову брата [заповедь левиратного брака], которая жила заграницей, пришел к рабби Ханине, спросил: «могу ли я спуститься туда для левиратного брака?»

Ответил рабби Ханина: «его брат женился на самаритянке, благословен Всевышний, умертвивший его, а он собирается последовать за братом?!»

Сказал рабби Иеуда, что сказал Шмуэль: «подобно тому, кка запрещено выезжать из Израиля в Вавилон, так и нельзя выезжать из Вавилона в другие страны». Раба и рав Йосеф говорили оба: «даже из Пумпедиты в Бей Кубей»

Сказал рабби Иеуда: «каждый, кто живет в Вавилоне, как будто живет в Израиле»

Сказал рабби Элазар: «умершие вне Земли Израиля не воскреснут»[там]…

Сказал рабби Йиханан: «всякий, кто прошел по Земле Израиля 4 локтя точно будет в Мире Грядущем»

Talmud, Yoma 9B

ריש לקיש הוי סחי בירדנא אתא רבה בר בר חנה יהב ליה ידא א»ל אלהא סנינא לכו דכתיב (שיר השירים ח, ט) אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו עכשיו שעליתם כדלתות נמשלתם כארז. שהרקב שולט בו

Реш Лакиш плавал в Иордане, пришел Раба бар рав Хана и протянул ему руку. Тот сказал: Бог ненавидит вас, вавилонцев: ‘Была бы она стеной, мы построили бы на ней зубцы из серебра; а была бы дверью – заградили бы ее доскою кедровой. (Песнь Песней 8:9) если бы вы как стена поднялись во времена Эзры, вы бы уподоблялись серебру, которое не гниет, а так вы уподоблены древесине кедра, которая подвержена гниению.

Rambam, Laws of Kings 5:12

 לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עכו»ם ואל ידור בחוצה לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל היוצא לחוצה לארץ כאילו עובד ע»ז שנאמר כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה’ לאמר לך עבוד אלהים אחרים ובפורעניות הוא אומר ואל אדמת ישראל לא יבאו כשם שאסור לצאת מהארץ לחוצה לארץ כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות שנאמר בבלה יובאו ושמה יהיו.

Пусть всегда обитает человек в Земле Израиля и даже в городе, где большинство язычники. И пусть не живет вне Земли Израиля даже, если в городе большинство из народа Израиля.

Всякий, кто покидает Землю Израиля кск будто служит идолам, как сказано: «ибо они изгнали меня ныне от приобщения к уделу Господню, говоря ‘Ступай, служи богам чужим’» (Шмуэль 1, 26:19). И среди проклятий упоминается: ‘И в Землю Израиля не войдут’ (Иез. 13:9). Подобно тому, как нельзя покидать Землю Израиля, так запрещено и уходить из Вавилона в другие страны, как сказано: ‘В Вавилон уйдут и там будут оставаться (Иеремия 27:22).