Материалы к лекции Менахема Яглома

Лецкия  Банальность апокалипсиса, или Избавление вчера, сегодня, завтра.

זוהר חלק ב דף קכ/א

<…> וכל הזוקף זוקף בשם, דרגא דמשה רבינו לעילא, (ס»א ובמשה) ומשה לתתא, ביה יקומון כל ישראל, כאברין דגופא דביה כלהו זקיפין בעמידה, ובהאי איהו כל הזוקף זוקף בשם, בגין דעליה אתמר (שמות לג יז) ואדעך בשם. יהון משיח בן דוד דאיהו אריה מימיניה, ומשיח בן יוסף דאיהו שור משמאליה, מימינא אברהם, משמאלא יצחק, ואיהו נשר באמצעיתא, שלשלת דלהון מסטרא דיעקב. ש’ דמשה, קדושה לך ישלשו <…>.

ואתמר בישראל (בראשית א כו) וירדו בדגת הים, ממנן דימא, מסטרא דנחש דהוה שרא דמצרים, דאתפשט בגלותא בתראה מים עד ים, ובעוף השמים, ערבוביא בישא, עמלקים נפילים תערובת דכל אומין, בכל סטרא בגלותא בתראה, בין בישראל, בין בישמעאל, בין בעשו (באומות העולם), ובבהמה אלין בני עשו, דשולטנתהון בכל הארץ, ויתקיים במשיח (תהלים עב ח) וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ, והכי בתרין משיחין, והכי בישראל, וכלא בזכות מ»ה (שמו) דמשה. וייתון נס דמשיח בן דוד מיהודה אריה רשים עליה, ונס דמשיח בן יוסף שור רשים עליה, ונס דשילה אריה לימינא שור לשמאלא נשר באמצעיתא, ואדם על כלהו, וארבע אנפין לכל חד, ארבע שבטין דשלש חיון י»ב, ולגבי אדם דאיהו מה שמו, בני משה, דבההוא זמנא יתקיים במשה, (במדבר יד יב) ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו, בההוא זמנא (קהלת א ט) מ»ה ש»היה ה»וא שיהיה, (שם ג טו) ואשר להיות כבר היה.

אור החיים על בראשית פרק מט פסוק יא

ולא יקשה בעיניך שאנו מחלקים דברי הכתוב, חלק בימי משה וחלק בימי המשיח, כי הלא ידעת דברי הזוהר הקדוש (שמות קכ) ט כי משה הוא הגואל אשר גאל את אבותינו הוא יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם דכתיב (קהלת א ט) מ’ה ש’היה ה’וא שיהיה, ר»ת «משה», ולא יקשה בעיניך דבר זה באומרך הלא מלך המשיח משבט יהודה מזרעו של דוד המלך ע»ה, וי»א דוד עצמו מלך המשיח דכתיב (יחזקאל לז כד) ועבדי דוד מלך עליהם, כמשמעו, וא»כ היאך אנו אומרים שהוא משה, הבא משבט לוי:

יש לך לדעת כי בחינת נשמת משה ע»ה היא כלולה מי»ב שבטי ישראל, כי כל הס’ ריבוא היו ענפים ע»ה, וענף שבטו של דוד במשה הוא, ולזה תמצאנו בארץ מדבר שהיה מלך וכהן ולוי ונביא וחכם וגבור, שהיה כולל כל הענפים שבקדושה ולעתיד לבא תתגלה בעולם שורש המלכות שבמשה, שהוא עצמו מלך המשיח והוא דוד, והוא ינון ושילה:

ספר הליקוטים — פרשת ואתחנן

ויתעבר ה’ בי למענכם: הנה הערב רב היו מקליפת משה, ויצאו בלא זמן ולא נתקנו, ולכן חטאו. ומת משה, כדי לעלות למעלה לקבל משם שפע, ולכך אין דור שאין בו משה <…>. כי בכל דו ר בא משה בסוד עיבור <…> אחת לחמישים שנה, לפי שהוא שורש ישראל לתקנם <…> והנה כמה תפלות התפלל משה שלא יבוא בעיבור כל דור, ולא נענה, וזהו שאמר ‘ויתעבר ה’ בי למענכם, שאני בא בעיבור כל דור למענכם כי אתם גורמים לי וכו’ ‘ופירוש ‘למענכם’ לתקן אתכם <…> וזה סוד משה משה בלי הפסק, שבכל דור הוא בא, ואת פושעים נמנה, והוא חטא רבים נשא, כי על ידו נגמר לימחל חטא הדורות וחטא אדם וחוה.

ספר עץ חיים — שער הכללים

והנה ה’ בחי’ יש למשה א’ הוא בדעת ז»א עצמו כי שם יסוד אבא. ב’ בשליש עליון המכוסה כי שם יותר מקום רחב בין הזרועות יותר בדעת ואז הוא בחי’ ב’ שמתפשט שם היסוד דאבא וכנגד זו הבחי’ נאמר במשה ויסתר משה פניו כי ירא מהביט פי’ כי שם בחי’ סתר ומכוסה. בחי’ ג’ בשליש ת»ת האצעי אחר צאתו מיסוד אמא ושם היתה נבואת משה <…>. בחי’ ד’ כשמגיע יסוד אבא תוך יסוד ז»א ואז הוא בחי’ שת. <…> בחי’ ה’ הוא הבל היוא מיסוד אבא חוץ ליסוד ז»א ושם הוא בחי’ הבל וז»ס משה ר»ת מ»שה ש»ת ה»בל והנה הבל חטא שהביט בשכינה <…>:

ראבר»ן, כוכבי אור שיחות וספורים אות ל»ו

מודעת זאת בדברי האריז»ל כי אמנם אשר לא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל הוא בעצמו עוד יקום לגאלנו גם מהגלות הזה, כי משיח הוא משה ומה שהיה הוא בעצמו שיהיה ביתר שאת, כי בא יבא גם בשער החמישים וישיג אותו בשלימות.

ראבר»ן, ביאור הליקוטים ח»ב סימן ע»א אות ל»א

מי לנו גדול כמש הרבינו ע»ה בעצמו וכו’ שהוכרח למות ולהסתלק מן העולם, אבל גמר ויגמור וכו’, וגם מדור לדור כאשר נתגברו החובלים וכו’ והחריבו משכן קדושות עליונות, ועד שהחריבו גם בית שני וכו‘ ודוקא בתוקף עוצם אלה החבלים חזר ובא נפשו ורוחו בבוצינא קדישא רשב»י דרעיא מהימנא נהיר ביה (זוהר פנחס דף רנ»ו ע»א), וגילה לנו תורה שבנסתר וכו’, ונגנז ונסתר. גם אחר כך כמה מאות שנים עד שבחמלת ה’ חזר ונתגלה וגם הופיע והאיר עלינו בזריחת אור השני האר»י זצוק»ל, ועוד נשתלש בחוט המשולש רבינו ישראל בעל שם טוב זצוק»ל וכו’, וכנגדו גברו החובלים וכו’, ובעטרת זקנים בני בנים יצא מאתו מוהר»ן זצו ק»ל אשר זה ינחמנ»ו.